Regulamin

Regulamin szkoleń i konsultacji

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych i grupowych, a także konsultacjach behawioralnych organizowanych i prowadzonych przez DOG-NET z siedzibą w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów 2/2, nip 6272348051
 2. Każda osoba, zgłaszająca chęć udziału w szkoleniach i/lub konsultacjach zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
 3. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu i /lub konsultacji następuje poprzez kontakt telefoniczny z instruktorem pod nr telefonu 507123272 lub drogą mailową na adres: info@dog.net.pl

Definicje

 1. Instruktor – właściciel DOG-NET lub osoba przez niego wyznaczona do prowadzenia zajęć szkolenia
 2. Behawiorysta – właściciel DOG-NET prowadzący konsultację behawioralną oraz terapię zachowania
 3. Klient – pełnoletni uczestnik szkolenia będący właścicielem psa
 4. Oferta – Oferta Szkoleń i Konsultacji dostępna na stronie www.dog.net.pl w zakładce „oferta”
 5. Szkolenie – zajęcia indywidualne lub grupowe wybrane przez Klienta na podstawie dostępnej Oferty
 6. Konsultacja – spotkanie w miejscu zamieszania Klienta, którego celem jest ustalenie i opisanie problemu oraz określenie metod i sposobów pracy z psem
 7. Umowa Szkolenia – Umowa zawierana miedzy Klientem a DOG-NET na okoliczność szkolenia psa.
 8. Kwestionariusz Behawioralny – dokument potwierdzający datę przeprowadzenia konsultacji, dane Klienta, kwotę płatności oraz zgłaszany przez Klienta problem

Zgłoszenia i płatność

Szkolenia

 1. Zgłoszenie drogą telefoniczną lub mailową traktowane jest jak oświadczenie woli Klienta o udziale w szkoleniu
 2. Instruktor ustala z Klientem termin przeprowadzenia szkolenia/konsultacji oraz potwierdza termin rozpoczęcia zajęć lub konsultacji najpóźniej na 1 dzień przed ich rozpoczęciem.
 3. Klient ma 1 spotkanie szkoleniowe na podjęcie decyzji dotyczącej uczestnictwa w cyklu Szkolenia. Nie później niż na drugich zajęciach zostaje podpisana Umowa Szkolenia oraz następuje płatność za cały cykl szkolenia.
 4. Koszt Szkolenia zawarty jest w cenniku do Oferty
 5. Płatność za cykl szkolenia w kwocie podanej na Umowie Szkolenia może być dokonana gotówką lub przelewem na konto DOG-NET, nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem drugich zajęć.
 6. Na każdą usługę DOG-NET na życzenie Klienta wystawia fakturę b/v

Konsultacje

 1. Zgłoszenie drogą telefoniczną lub mailową traktowane jest jak oświadczenie woli Klienta o udziale w Konsultacji
 2. Behawiorysta ustala z Klientem termin przeprowadzenia Konsultacji oraz potwierdza termin Konsultacji najpóźniej na 1 dzień przed terminem spotkania.
 3. Przed rozpoczęciem Konsultacji Klient wypełnia i podpisuje Kwestionariusz Behawioralny
 4. Płatność za Konsultację w kwocie podanej na Kwestionariuszu Behawioralnym odbywa się gotówką po zakończonej Konsultacji.
 5. Koszt Konsultacji zawarty jest w Cenniku do Oferty
 6. Na każdą usługę DOG-NET na życzenie Klienta wystawia fakturę b/v 

Odstąpienie od umowy i zasady rezygnacji 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. W takiej sytuacji wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres mailowy info@dog-net.pl
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi w sytuacji gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy –  Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia po odbyciu drugich zajęć wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Klienta, istnieje możliwość przerwania szkolenia i dokończenia pozostałych w cyklu zajęć w innym terminie, na innej grupie szkoleniowej, po uprzednim uzgodnieniu z Instruktorem, o ile pies spełnia kryteria uczestnictwa w danym kursie.

Zasady uczestnictwa w zajęciach szkolenia

 1. Klient przychodzący na pierwsze zajęcia Szkolenia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
 2. Klient zobowiązany jest przekazać informacje na temat aktualnego stanu zdrowia psa oraz dolegliwości mogących mieć wpływ na zachowanie się psa, jego samopoczucie i dobrostan. W szczególności o alergiach pokarmowych, zdiagnozowanych chorobach, urazach, zwyrodnieniach i przebytych zabiegach. Jeżeli Instruktor zaobserwuje u psa objawy świadczące o stanie bólowym lub nadmiernym stresie, ma prawo do przerwania zajęć oraz uzgodnienia z Klientem innego terminu Szkolenia.
 3. Psy z problemami behawioralnymi mogą brać udział w zajęciach szkolenia grupowego wyłącznie po uprzedniej Konsultacji behawioralnej, jeżeli Instruktor zakwalifikował psa jako zdolnego do udziału w zajęciach.
 4. Pies na zajęcia Szkolenia przyprowadzany jest na zwykłej obroży lub w szelkach i parcianej smyczy. Niedopuszczalne na zajęciach są kolczatki, obroże zaciskowe i półzaciskowe oraz smycze automatyczne typu Flexi.
 5. W przypadku spotkań szkoleniowych odbywających się w miejscach publicznych pies musi mieć założony kaganiec.
 6. Instruktor zobowiązuje się do dostarczania Klientowi niezbędnych materiałów szkoleniowych.
 7. Na każde zajęcia szkoleniowe Klient powinien zabrać ze sobą miskę z wodą dla psa, smakołyki oraz długą (min. 5m) linkę treningową. Instruktor może także wskazać inne wyposażenie niezbędne na zajęciach takie jak: zabawki czy kliker.  O konieczności zabrania dodatkowego wyposażenia Instruktor poinformuje Klienta z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest wyłącznie za zgodą Instruktora w wyznaczonym do tego czasie.
 9. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada Klient (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania psa Art. 431 §1 k.c.).
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania czystości – w szczególności do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć.
 11. Instruktor umożliwia udział w zajęciach całej rodziny, przy czym osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie pod opieką Klienta. Klient w pełni odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod jego opieką.
 12. Klient zobowiązuje się do wykonywania z psem wskazanych przez Instruktora ćwiczeń w wymiarze min. 15 minut dziennie w celu utrwalania przekazywanych na zajęciach umiejętności.
 13. Terminy spotkań szkoleniowych są indywidualnie uzgadniane z Instruktorem, z wyłączeniem zajęć grupowych dla których zajęcia odbywają się cyklicznie w określonych z góry terminach.
 14. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na wyznaczonym przez Instruktora terenie.
 15. Klient zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na Szkoleniu min. 24 godziny przed zaplanowanym terminem spotkania. Nie powiadomienie o nieobecności w w/w terminie może skutkować utratą spotkania szkoleniowego z zaplanowanego cyklu.
 16. W przypadku odwołania zajęć przez Instruktora z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia przesuwane są na kolejny uzgodniony termin.
 17. W Szkoleniu nie mogą brać udziału psy chore, suki w cieczce oraz psy przejawiające problemy behawioralne takie jak agresja i/lub nadmierna lękliwość , chyba że Instruktor postanowi inaczej na podstawie przeprowadzonej wcześniej konsultacji behawioralnej.

Zasady prowadzenia Konsultacji

 1. Konsultacja odbywa się w miejscu zamieszkania psa, chyba że Behawiorysta postanowi inaczej w uzgodnieniu z Klientem.
 2. Podczas Konsultacji Behawiorysta dokonuje oceny zachowania psa w domu oraz na spacerze, o ile zgłoszony i obserwowany problem wymaga przeprowadzenia spaceru oceniającego.
 3. Po konsultacji Behawiorysta przesyła podsumowanie spotkania wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania z psem wraz z planem terapii, chyba, że Klient nie wyrazi zgody na udostępnienie adresu e-mail lub wyraźnie podczas spotkania zaznaczy, że nie chce otrzymać raportu.
 4. Behawiorysta podczas Konsultacji przekazuje Klientowi wszelkie niezbędne informacje dotyczące planu terapii i ćwiczeń.
 5. Behawiorysta nie ponosi odpowiedzialności za dalsze działania Klienta i efekty tych działań oraz za niestosowanie się lub niewłaściwe stosowanie się do zaleceń, zwłaszcza w sytuacji braku możliwości weryfikacji podjętych przez Klienta działań po przeprowadzonej Konsultacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DOG-NET z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Rodziny Oswaldów 2/2
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja Usługi na podstawie Umowy Szkolenia lub oświadczenie woli i zgoda Klienta psa na przeprowadzenie Konsultacji behawioralnej.
 3. Wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług w szczególności do:
  – nawiązania i utrzymania kontaktu z Klientem;
  – obowiązków rozliczeniowych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  – imię i nazwisko Klienta,
  – adres zamieszkania,
  – nr pesel
  – dane kontaktowe: adres email oraz nr telefonu.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – realizacji Umowy Szkolenia.
  – przeprowadzenia Konsultacji i/lub opracowania planu terapii
 6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, przy czym brak zgody na ich podanie równoznaczne jest z brakiem możliwości realizacji usług, w tym zawarcia Umowy Szkolenia i przeprowadzenia Konsultacji.
 7. Dodatkowo dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach innych niż wskazane w pkt 5, w szczególności w celach marketingowych i promocyjnych, o ile Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę.
 8. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę, aby Instruktor dokumentował przebieg szkolenia przy użyciu aparatu i /lub kamery, oraz publikował wizerunek Klienta utrwalony w postaci zdjęć, obrazu i dźwięku na swojej stronie internetowej oraz prowadzonym firmowym funpage’u, w celach związanych z promocją swojej działalności usługowej, a także na nieodpłatne wykorzystanie wszystkich zebranych materiałów w celach marketingowych oraz edukacyjnych min. do tworzenia ulotek, plakatów, banerów, filmików instruktażowych itp.
 9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, o której mowa w pkt 8, zawarta jest w treści Umowy Szkolenia.
 10. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, Klient powinien zaznaczyć ten fakt na Umowie Szkolenia.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, z zastrzeżeniem prawa do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 12. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 13. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały udostępniane na stronie internetowej DOG-NET oraz firmowym funpage’u, w tym teksty, grafika, zdjęcia i filmy, stanowią własność DOG-NET i objęte są prawami autorskimi, ich wykorzystanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.
 2. Klient DOG-NET chcący wykorzystać materiały udostępniane na stronie internetowej oraz firmowym funpage’u powinien skontaktować się z firmą DOG-NET uzyskać zgodę na wykorzystanie wybranych materiałów ze wskazaniem celów, do których materiały będą wykorzystane.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi na mocy obowiązujących przepisów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.